AC servo Delta ASDA-B3 series

AC servo Delta ASDA-B3 series

Mã sản phẩm:

Động cơ servo và bộ điều khiển servo Delta ASDA-B3 series - Dải công suất ASDA-B3 series từ 0.1kW (100W) đến 3kW (3000W), điện áp 220V, 1 pha / 3 pha -...

Share this:

Động cơ servo và bộ điều khiển servo Delta ASDA-B3 series

- Dải công suất ASDA-B3 series từ 0.1kW (100W) đến 3kW (3000W), điện áp 220V, 1 pha / 3 pha

- Chế độ điều khiển vị trí - Position control mode

- Chế độ điều khiển tốc độ - Speed control mode

- Chế độ điều khiển lực - Torque limitation control mode

Bảng hướng dẫn chọn mã bộ điều khiển AC servo Delta ASD-B3 series

(Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver)

Hướng dẫn chọn mã động cơ AC servo Delta ECM-B3 và ECM-A3 dùng cho bộ điều khiển servo ASD-B3 series

(Động cơ servo ; AC servo motor)

Bảng thông số kỹ thuật và hướng dẫn chọn model bộ servo Delta ASD-B3 series

Delta ASD-A3 Servo Drive

(Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver)

Delta ECM Servo Motor

(Động cơ servo ; AC servo motor)

Supply voltage

Nguồn điện

Power

Công suất

(W)

Model Number

Model bộ điều khiển servo

Model Number

Model động cơ servo

Inertia / RPM

Quán tính

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

50W

ASD-B3-0121-L

ASD-B3-0121-M

ASD-B3-0121-F

ASD-B3-0121-E

ASD-B3A-0121-L

ASD-B3A-0121-M

ASD-B3A-0121-F

ASD-B3A-0121-E

ASD-B3B-0121-L

ECM-A3L-CY040FCS1

ECM-A3L-CY040FDS1

ECM-A3L-CY040FPS1

ECM-A3L-CY040FQS1

ECM-A3L-CY040FRS1

ECM-A3L-CY040FSS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

50W

ASD-B3-0121-L

ASD-B3-0121-M

ASD-B3-0121-F

ASD-B3-0121-E

ASD-B3A-0121-L

ASD-B3A-0121-M

ASD-B3A-0121-F

ASD-B3A-0121-E

ASD-B3B-0121-L

ECM-A3L-C1040FCS1

ECM-A3L-C1040FDS1

ECM-A3L-C1040FPS1

ECM-A3L-C1040FQS1

ECM-A3L-C1040FRS1

ECM-A3L-C1040FSS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

50W

ASD-B3-0121-L

ASD-B3-0121-M

ASD-B3-0121-F

ASD-B3-0121-E

ASD-B3A-0121-L

ASD-B3A-0121-M

ASD-B3A-0121-F

ASD-B3A-0121-E

ASD-B3B-0121-L

ECM-A3L-C2040FCS1

ECM-A3L-C2040FDS1

ECM-A3L-C2040FPS1

ECM-A3L-C2040FQS1

ECM-A3L-C2040FRS1

ECM-A3L-C2040FSS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

50W

ASD-B3-0121-L

ASD-B3-0121-M

ASD-B3-0121-F

ASD-B3-0121-E

ASD-B3A-0121-L

ASD-B3A-0121-M

ASD-B3A-0121-F

ASD-B3A-0121-E

ASD-B3B-0121-L

ECM-A3L-CA040FCS1

ECM-A3L-CA040FDS1

ECM-A3L-CA040FPS1

ECM-A3L-CA040FQS1

ECM-A3L-CA040FRS1

ECM-A3L-CA040FSS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-B3-0121-L

ASD-B3-0121-M

ASD-B3-0121-F

ASD-B3-0121-E

ASD-B3A-0121-L

ASD-B3A-0121-M

ASD-B3A-0121-F

ASD-B3A-0121-E

ASD-B3B-0121-L

ECM-A3L-CY0401CS1

ECM-A3L-CY0401DS1

ECM-A3L-CY0401PS1

ECM-A3L-CY0401QS1

ECM-A3L-CY0401RS1

ECM-A3L-CY0401SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-B3-0121-L

ASD-B3-0121-M

ASD-B3-0121-F

ASD-B3-0121-E

ASD-B3A-0121-L

ASD-B3A-0121-M

ASD-B3A-0121-F

ASD-B3A-0121-E

ASD-B3B-0121-L

ECM-A3L-C10401CS1

ECM-A3L-C10401DS1

ECM-A3L-C10401PS1

ECM-A3L-C10401QS1

ECM-A3L-C10401RS1

ECM-A3L-C10401SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-B3-0121-L

ASD-B3-0121-M

ASD-B3-0121-F

ASD-B3-0121-E

ASD-B3A-0121-L

ASD-B3A-0121-M

ASD-B3A-0121-F

ASD-B3A-0121-E

ASD-B3B-0121-L

ECM-A3L-C20401CS1

ECM-A3L-C20401DS1

ECM-A3L-C20401PS1

ECM-A3L-C20401QS1

ECM-A3L-C20401RS1

ECM-A3L-C20401SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-B3-0121-L

ASD-B3-0121-M

ASD-B3-0121-F

ASD-B3-0121-E

ASD-B3A-0121-L

ASD-B3A-0121-M

ASD-B3A-0121-F

ASD-B3A-0121-E

ASD-B3B-0121-L

ECM-A3L-CA0401CS1

ECM-A3L-CA0401DS1

ECM-A3L-CA0401PS1

ECM-A3L-CA0401QS1

ECM-A3L-CA0401RS1

ECM-A3L-CA0401SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-B3-0221-L

ASD-B3-0221-M

ASD-B3-0221-F

ASD-B3-0221-E

ASD-B3A-0221-L

ASD-B3A-0221-M

ASD-B3A-0221-F

ASD-B3A-0221-E

ASD-B3B-0221-L

ECM-A3L-CY0602CS1

ECM-A3L-CY0602DS1

ECM-A3L-CY0602PS1

ECM-A3L-CY0602QS1

ECM-A3L-CY0602RS1

ECM-A3L-CY0602SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-B3-0221-L

ASD-B3-0221-M

ASD-B3-0221-F

ASD-B3-0221-E

ASD-B3A-0221-L

ASD-B3A-0221-M

ASD-B3A-0221-F

ASD-B3A-0221-E

ASD-B3B-0221-L

ECM-A3L-C10602CS1

ECM-A3L-C10602DS1

ECM-A3L-C10602PS1

ECM-A3L-C10602QS1

ECM-A3L-C10602RS1

ECM-A3L-C10602SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-B3-0221-L

ASD-B3-0221-M

ASD-B3-0221-F

ASD-B3-0221-E

ASD-B3A-0221-L

ASD-B3A-0221-M

ASD-B3A-0221-F

ASD-B3A-0221-E

ASD-B3B-0221-L

ECM-A3L-C20602CS1

ECM-A3L-C20602DS1

ECM-A3L-C20602PS1

ECM-A3L-C20602QS1

ECM-A3L-C20602RS1

ECM-A3L-C20602SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-B3-0221-L

ASD-B3-0221-M

ASD-B3-0221-F

ASD-B3-0221-E

ASD-B3A-0221-L

ASD-B3A-0221-M

ASD-B3A-0221-F

ASD-B3A-0221-E

ASD-B3B-0221-L

ECM-A3L-CA0602CS1

ECM-A3L-CA0602DS1

ECM-A3L-CA0602PS1

ECM-A3L-CA0602QS1

ECM-A3L-CA0602RS1

ECM-A3L-CA0602SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-A3L-CY0604CS1

ECM-A3L-CY0604DS1

ECM-A3L-CY0604PS1

ECM-A3L-CY0604QS1

ECM-A3L-CY0604RS1

ECM-A3L-CY0604SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-A3L-C10604CS1

ECM-A3L-C10604DS1

ECM-A3L-C10604PS1

ECM-A3L-C10604QS1

ECM-A3L-C10604RS1

ECM-A3L-C10604SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-A3L-C20604CS1

ECM-A3L-C20604DS1

ECM-A3L-C20604PS1

ECM-A3L-C20604QS1

ECM-A3L-C20604RS1

ECM-A3L-C20604SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-A3L-CA0604CS1

ECM-A3L-CA0604DS1

ECM-A3L-CA0604PS1

ECM-A3L-CA0604QS1

ECM-A3L-CA0604RS1

ECM-A3L-CA0604SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-A3L-CY0804CS1

ECM-A3L-CY0804DS1

ECM-A3L-CY0804PS1

ECM-A3L-CY0804QS1

ECM-A3L-CY0804RS1

ECM-A3L-CY0804SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-A3L-C10804CS1

ECM-A3L-C10804DS1

ECM-A3L-C10804PS1

ECM-A3L-C10804QS1

ECM-A3L-C10804RS1

ECM-A3L-C10804SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-A3L-C20804CS1

ECM-A3L-C20804DS1

ECM-A3L-C20804PS1

ECM-A3L-C20804QS1

ECM-A3L-C20804RS1

ECM-A3L-C20804SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-A3L-CA0804CS1

ECM-A3L-CA0804DS1

ECM-A3L-CA0804PS1

ECM-A3L-CA0804QS1

ECM-A3L-CA0804RS1

ECM-A3L-CA0804SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-B3-0721-L

ASD-B3-0721-M

ASD-B3-0721-F

ASD-B3-0721-E

ASD-B3A-0721-L

ASD-B3A-0721-M

ASD-B3A-0721-F

ASD-B3A-0721-E

ASD-B3B-0721-L

ECM-A3L-CY0807CS1

ECM-A3L-CY0807DS1

ECM-A3L-CY0807PS1

ECM-A3L-CY0807QS1

ECM-A3L-CY0807RS1

ECM-A3L-CY0807SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-B3-0721-L

ASD-B3-0721-M

ASD-B3-0721-F

ASD-B3-0721-E

ASD-B3A-0721-L

ASD-B3A-0721-M

ASD-B3A-0721-F

ASD-B3A-0721-E

ASD-B3B-0721-L

ECM-A3L-C10807CS1

ECM-A3L-C10807DS1

ECM-A3L-C10807PS1

ECM-A3L-C10807QS1

ECM-A3L-C10807RS1

ECM-A3L-C10807SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-B3-0721-L

ASD-B3-0721-M

ASD-B3-0721-F

ASD-B3-0721-E

ASD-B3A-0721-L

ASD-B3A-0721-M

ASD-B3A-0721-F

ASD-B3A-0721-E

ASD-B3B-0721-L

ECM-A3L-C20807CS1

ECM-A3L-C20807DS1

ECM-A3L-C20807PS1

ECM-A3L-C20807QS1

ECM-A3L-C20807RS1

ECM-A3L-C20807SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-B3-0721-L

ASD-B3-0721-M

ASD-B3-0721-F

ASD-B3-0721-E

ASD-B3A-0721-L

ASD-B3A-0721-M

ASD-B3A-0721-F

ASD-B3A-0721-E

ASD-B3B-0721-L

ECM-A3L-CA0807CS1

ECM-A3L-CA0807DS1

ECM-A3L-CA0807PS1

ECM-A3L-CA0807QS1

ECM-A3L-CA0807RS1

ECM-A3L-CA0807SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-B3-0121-L

ASD-B3-0121-M

ASD-B3-0121-F

ASD-B3-0121-E

ASD-B3A-0121-L

ASD-B3A-0121-M

ASD-B3A-0121-F

ASD-B3A-0121-E

ASD-B3B-0121-L

ECM-B3L-CM0401CS1

ECM-B3L-CM0401DS1

ECM-B3L-CM0401PS1

ECM-B3L-CM0401QS1

ECM-B3L-CM0401RS1

ECM-B3L-CM0401SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-B3-0121-L

ASD-B3-0121-M

ASD-B3-0121-F

ASD-B3-0121-E

ASD-B3A-0121-L

ASD-B3A-0121-M

ASD-B3A-0121-F

ASD-B3A-0121-E

ASD-B3B-0121-L

ECM-B3L-CP0401CS1

ECM-B3L-CP0401DS1

ECM-B3L-CP0401PS1

ECM-B3L-CP0401QS1

ECM-B3L-CP0401RS1

ECM-B3L-CP0401SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-B3-0121-L

ASD-B3-0121-M

ASD-B3-0121-F

ASD-B3-0121-E

ASD-B3A-0121-L

ASD-B3A-0121-M

ASD-B3A-0121-F

ASD-B3A-0121-E

ASD-B3B-0121-L

ECM-B3L-C20401CS1

ECM-B3L-C20401DS1

ECM-B3L-C20401PS1

ECM-B3L-C20401QS1

ECM-B3L-C20401RS1

ECM-B3L-C20401SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-B3-0121-L

ASD-B3-0121-M

ASD-B3-0121-F

ASD-B3-0121-E

ASD-B3A-0121-L

ASD-B3A-0121-M

ASD-B3A-0121-F

ASD-B3A-0121-E

ASD-B3B-0121-L

ECM-B3L-CA0401CS1

ECM-B3L-CA0401DS1

ECM-B3L-CA0401PS1

ECM-B3L-CA0401QS1

ECM-B3L-CA0401RS1

ECM-B3L-CA0401SS1

Low Inertia

ECM-B3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-B3-0221-L

ASD-B3-0221-M

ASD-B3-0221-F

ASD-B3-0221-E

ASD-B3A-0221-L

ASD-B3A-0221-M

ASD-B3A-0221-F

ASD-B3A-0221-E

ASD-B3B-0221-L

ECM-B3M-CM0602CS1

ECM-B3M-CM0602DS1

ECM-B3M-CM0602PS1

ECM-B3M-CM0602QS1

ECM-B3M-CM0602RS1

ECM-B3M-CM0602SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-B3-0221-L

ASD-B3-0221-M

ASD-B3-0221-F

ASD-B3-0221-E

ASD-B3A-0221-L

ASD-B3A-0221-M

ASD-B3A-0221-F

ASD-B3A-0221-E

ASD-B3B-0221-L

ECM-B3M-CP0602CS1

ECM-B3M-CP0602DS1

ECM-B3M-CP0602PS1

ECM-B3M-CP0602QS1

ECM-B3M-CP0602RS1

ECM-B3M-CP0602SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-B3-0221-L

ASD-B3-0221-M

ASD-B3-0221-F

ASD-B3-0221-E

ASD-B3A-0221-L

ASD-B3A-0221-M

ASD-B3A-0221-F

ASD-B3A-0221-E

ASD-B3B-0221-L

ECM-B3M-C20602CS1

ECM-B3M-C20602DS1

ECM-B3M-C20602PS1

ECM-B3M-C20602QS1

ECM-B3M-C20602RS1

ECM-B3M-C20602SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-B3-0221-L

ASD-B3-0221-M

ASD-B3-0221-F

ASD-B3-0221-E

ASD-B3A-0221-L

ASD-B3A-0221-M

ASD-B3A-0221-F

ASD-B3A-0221-E

ASD-B3B-0221-L

ECM-B3M-CA0602CS1

ECM-B3M-CA0602DS1

ECM-B3M-CA0602PS1

ECM-B3M-CA0602QS1

ECM-B3M-CA0602RS1

ECM-B3M-CA0602SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-B3M-CM0604CS1

ECM-B3M-CM0604DS1

ECM-B3M-CM0604PS1

ECM-B3M-CM0604QS1

ECM-B3M-CM0604RS1

ECM-B3M-CM0604SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-B3M-CP0604CS1

ECM-B3M-CP0604DS1

ECM-B3M-CP0604PS1

ECM-B3M-CP0604QS1

ECM-B3M-CP0604RS1

ECM-B3M-CP0604SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-B3M-C20604CS1

ECM-B3M-C20604DS1

ECM-B3M-C20604PS1

ECM-B3M-C20604QS1

ECM-B3M-C20604RS1

ECM-B3M-C20604SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-B3M-CA0604CS1

ECM-B3M-CA0604DS1

ECM-B3M-CA0604PS1

ECM-B3M-CA0604QS1

ECM-B3M-CA0604RS1

ECM-B3M-CA0604SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-B3M-CM0804CS1

ECM-B3M-CM0804DS1

ECM-B3M-CM0804PS1

ECM-B3M-CM0804QS1

ECM-B3M-CM0804RS1

ECM-B3M-CM0804SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-B3M-CP0804CS1

ECM-B3M-CP0804DS1

ECM-B3M-CP0804PS1

ECM-B3M-CP0804QS1

ECM-B3M-CP0804RS1

ECM-B3M-CP0804SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-B3M-C20804CS1

ECM-B3M-C20804DS1

ECM-B3M-C20804PS1

ECM-B3M-C20804QS1

ECM-B3M-C20804RS1

ECM-B3M-C20804SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-B3M-CA0804CS1

ECM-B3M-CA0804DS1

ECM-B3M-CA0804PS1

ECM-B3M-CA0804QS1

ECM-B3M-CA0804RS1

ECM-B3M-CA0804SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-B3-0721-L

ASD-B3-0721-M

ASD-B3-0721-F

ASD-B3-0721-E

ASD-B3A-0721-L

ASD-B3A-0721-M

ASD-B3A-0721-F

ASD-B3A-0721-E

ASD-B3B-0721-L

ECM-B3M-CM0807CS1

ECM-B3M-CM0807DS1

ECM-B3M-CM0807PS1

ECM-B3M-CM0807QS1

ECM-B3M-CM0807RS1

ECM-B3M-CM0807SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-B3-0721-L

ASD-B3-0721-M

ASD-B3-0721-F

ASD-B3-0721-E

ASD-B3A-0721-L

ASD-B3A-0721-M

ASD-B3A-0721-F

ASD-B3A-0721-E

ASD-B3B-0721-L

ECM-B3M-CP0807CS1

ECM-B3M-CP0807DS1

ECM-B3M-CP0807PS1

ECM-B3M-CP0807QS1

ECM-B3M-CP0807RS1

ECM-B3M-CP0807SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-B3-0721-L

ASD-B3-0721-M

ASD-B3-0721-F

ASD-B3-0721-E

ASD-B3A-0721-L

ASD-B3A-0721-M

ASD-B3A-0721-F

ASD-B3A-0721-E

ASD-B3B-0721-L

ECM-B3M-C20807CS1

ECM-B3M-C20807DS1

ECM-B3M-C20807PS1

ECM-B3M-C20807QS1

ECM-B3M-C20807RS1

ECM-B3M-C20807SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-B3-0721-L

ASD-B3-0721-M

ASD-B3-0721-F

ASD-B3-0721-E

ASD-B3A-0721-L

ASD-B3A-0721-M

ASD-B3A-0721-F

ASD-B3A-0721-E

ASD-B3B-0721-L

ECM-B3M-CA0807CS1

ECM-B3M-CA0807DS1

ECM-B3M-CA0807PS1

ECM-B3M-CA0807QS1

ECM-B3M-CA0807RS1

ECM-B3M-CA0807SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1kW

ASD-B3-1021-L

ASD-B3-1021-M

ASD-B3-1021-F

ASD-B3-1021-E

ASD-B3A-1021-L

ASD-B3A-1021-M

ASD-B3A-1021-F

ASD-B3A-1021-E

ASD-B3B-1021-L

ECM-B3M-EM1310CS1

ECM-B3M-EM1310DS1

ECM-B3M-EM1310PS1

ECM-B3M-EM1310QS1

ECM-B3M-EM1310RS1

ECM-B3M-EM1310SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 2000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1kW

ASD-B3-1021-L

ASD-B3-1021-M

ASD-B3-1021-F

ASD-B3-1021-E

ASD-B3A-1021-L

ASD-B3A-1021-M

ASD-B3A-1021-F

ASD-B3A-1021-E

ASD-B3B-1021-L

ECM-B3M-EP1310CS1

ECM-B3M-EP1310DS1

ECM-B3M-EP1310PS1

ECM-B3M-EP1310QS1

ECM-B3M-EP1310RS1

ECM-B3M-EP1310SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 2000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1kW

ASD-B3-1021-L

ASD-B3-1021-M

ASD-B3-1021-F

ASD-B3-1021-E

ASD-B3A-1021-L

ASD-B3A-1021-M

ASD-B3A-1021-F

ASD-B3A-1021-E

ASD-B3B-1021-L

ECM-B3M-E21310CS1

ECM-B3M-E21310DS1

ECM-B3M-E21310PS1

ECM-B3M-E21310QS1

ECM-B3M-E21310RS1

ECM-B3M-E21310SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 2000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1kW

ASD-B3-1021-L

ASD-B3-1021-M

ASD-B3-1021-F

ASD-B3-1021-E

ASD-B3A-1021-L

ASD-B3A-1021-M

ASD-B3A-1021-F

ASD-B3A-1021-E

ASD-B3B-1021-L

ECM-B3M-EA1310CS1

ECM-B3M-EA1310DS1

ECM-B3M-EA1310PS1

ECM-B3M-EA1310QS1

ECM-B3M-EA1310RS1

ECM-B3M-EA1310SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 2000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1.5kW

ASD-B3-1521-L

ASD-B3-1521-M

ASD-B3-1521-F

ASD-B3-1521-E

ASD-B3A-1521-L

ASD-B3A-1521-M

ASD-B3A-1521-F

ASD-B3A-1521-E

ASD-B3B-1521-L

ECM-B3M-EM1315CS1

ECM-B3M-EM1315DS1

ECM-B3M-EM1315PS1

ECM-B3M-EM1315QS1

ECM-B3M-EM1315RS1

ECM-B3M-EM1315SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 2000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1.5kW

ASD-B3-1521-L

ASD-B3-1521-M

ASD-B3-1521-F

ASD-B3-1521-E

ASD-B3A-1521-L

ASD-B3A-1521-M

ASD-B3A-1521-F

ASD-B3A-1521-E

ASD-B3B-1521-L

ECM-B3M-EP1315CS1

ECM-B3M-EP1315DS1

ECM-B3M-EP1315PS1

ECM-B3M-EP1315QS1

ECM-B3M-EP1315RS1

ECM-B3M-EP1315SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 2000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1.5kW

ASD-B3-1521-L

ASD-B3-1521-M

ASD-B3-1521-F

ASD-B3-1521-E

ASD-B3A-1521-L

ASD-B3A-1521-M

ASD-B3A-1521-F

ASD-B3A-1521-E

ASD-B3B-1521-L

ECM-B3M-E21315CS1

ECM-B3M-E21315DS1

ECM-B3M-E21315PS1

ECM-B3M-E21315QS1

ECM-B3M-E21315RS1

ECM-B3M-E21315SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 2000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1.5kW

ASD-B3-1521-L

ASD-B3-1521-M

ASD-B3-1521-F

ASD-B3-1521-E

ASD-B3A-1521-L

ASD-B3A-1521-M

ASD-B3A-1521-F

ASD-B3A-1521-E

ASD-B3B-1521-L

ECM-B3M-EA1315CS1

ECM-B3M-EA1315DS1

ECM-B3M-EA1315PS1

ECM-B3M-EA1315QS1

ECM-B3M-EA1315RS1

ECM-B3M-EA1315SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 2000 r/min

3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-B3-2023-L

ASD-B3-2023-M

ASD-B3-2023-F

ASD-B3-2023-E

ASD-B3A-2023-L

ASD-B3A-2023-M

ASD-B3A-2023-F

ASD-B3A-2023-E

ASD-B3B-2023-L

ECM-B3M-EM1320CS1

ECM-B3M-EM1320DS1

ECM-B3M-EM1320PS1

ECM-B3M-EM1320QS1

ECM-B3M-EM1320RS1

ECM-B3M-EM1320SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 2000 r/min

3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-B3-2023-L

ASD-B3-2023-M

ASD-B3-2023-F

ASD-B3-2023-E

ASD-B3A-2023-L

ASD-B3A-2023-M

ASD-B3A-2023-F

ASD-B3A-2023-E

ASD-B3B-2023-L

ECM-B3M-EP1320CS1

ECM-B3M-EP1320DS1

ECM-B3M-EP1320PS1

ECM-B3M-EP1320QS1

ECM-B3M-EP1320RS1

ECM-B3M-EP1320SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 2000 r/min

3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-B3-2023-L

ASD-B3-2023-M

ASD-B3-2023-F

ASD-B3-2023-E

ASD-B3A-2023-L

ASD-B3A-2023-M

ASD-B3A-2023-F

ASD-B3A-2023-E

ASD-B3B-2023-L

ECM-B3M-E21320CS1

ECM-B3M-E21320DS1

ECM-B3M-E21320PS1

ECM-B3M-E21320QS1

ECM-B3M-E21320RS1

ECM-B3M-E21320SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 2000 r/min

3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-B3-2023-L

ASD-B3-2023-M

ASD-B3-2023-F

ASD-B3-2023-E

ASD-B3A-2023-L

ASD-B3A-2023-M

ASD-B3A-2023-F

ASD-B3A-2023-E

ASD-B3B-2023-L

ECM-B3M-EA1320CS1

ECM-B3M-EA1320DS1

ECM-B3M-EA1320PS1

ECM-B3M-EA1320QS1

ECM-B3M-EA1320RS1

ECM-B3M-EA1320SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 2000 r/min

3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-B3-2023-L

ASD-B3-2023-M

ASD-B3-2023-F

ASD-B3-2023-E

ASD-B3A-2023-L

ASD-B3A-2023-M

ASD-B3A-2023-F

ASD-B3A-2023-E

ASD-B3B-2023-L

ECM-B3M-EM1820CS1

ECM-B3M-EM1820DS1

ECM-B3M-EM1820PS1

ECM-B3M-EM1820QS1

ECM-B3M-EM1820RS1

ECM-B3M-EM1820SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 2000 r/min

3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-B3-2023-L

ASD-B3-2023-M

ASD-B3-2023-F

ASD-B3-2023-E

ASD-B3A-2023-L

ASD-B3A-2023-M

ASD-B3A-2023-F

ASD-B3A-2023-E

ASD-B3B-2023-L

ECM-B3M-EP1820CS1

ECM-B3M-EP1820DS1

ECM-B3M-EP1820PS1

ECM-B3M-EP1820QS1

ECM-B3M-EP1820RS1

ECM-B3M-EP1820SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 2000 r/min

3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-B3-2023-L

ASD-B3-2023-M

ASD-B3-2023-F

ASD-B3-2023-E

ASD-B3A-2023-L

ASD-B3A-2023-M

ASD-B3A-2023-F

ASD-B3A-2023-E

ASD-B3B-2023-L

ECM-B3M-E21820CS1

ECM-B3M-E21820DS1

ECM-B3M-E21820PS1

ECM-B3M-E21820QS1

ECM-B3M-E21820RS1

ECM-B3M-E21820SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 2000 r/min

3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-B3-2023-L

ASD-B3-2023-M

ASD-B3-2023-F

ASD-B3-2023-E

ASD-B3A-2023-L

ASD-B3A-2023-M

ASD-B3A-2023-F

ASD-B3A-2023-E

ASD-B3B-2023-L

ECM-B3M-EA1820CS1

ECM-B3M-EA1820DS1

ECM-B3M-EA1820PS1

ECM-B3M-EA1820QS1

ECM-B3M-EA1820RS1

ECM-B3M-EA1820SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 2000 r/min

3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3kW

ASD-B3-3023-L

ASD-B3-3023-M

ASD-B3-3023-F

ASD-B3-3023-E

ASD-B3A-3023-L

ASD-B3A-3023-M

ASD-B3A-3023-F

ASD-B3A-3023-E

ASD-B3B-3023-L

ECM-B3M-FM1830CS1

ECM-B3M-FM1830DS1

ECM-B3M-FM1830PS1

ECM-B3M-FM1830QS1

ECM-B3M-FM1830RS1

ECM-B3M-FM1830SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 1500 r/min

3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3kW

ASD-B3-3023-L

ASD-B3-3023-M

ASD-B3-3023-F

ASD-B3-3023-E

ASD-B3A-3023-L

ASD-B3A-3023-M

ASD-B3A-3023-F

ASD-B3A-3023-E

ASD-B3B-3023-L

ECM-B3M-FP1830CS1

ECM-B3M-FP1830DS1

ECM-B3M-FP1830PS1

ECM-B3M-FP1830QS1

ECM-B3M-FP1830RS1

ECM-B3M-FP1830SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 1500 r/min

3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3kW

ASD-B3-3023-L

ASD-B3-3023-M

ASD-B3-3023-F

ASD-B3-3023-E

ASD-B3A-3023-L

ASD-B3A-3023-M

ASD-B3A-3023-F

ASD-B3A-3023-E

ASD-B3B-3023-L

ECM-B3M-F21830CS1

ECM-B3M-F21830DS1

ECM-B3M-F21830PS1

ECM-B3M-F21830QS1

ECM-B3M-F21830RS1

ECM-B3M-F21830SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 1500 r/min

3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3kW

ASD-B3-3023-L

ASD-B3-3023-M

ASD-B3-3023-F

ASD-B3-3023-E

ASD-B3A-3023-L

ASD-B3A-3023-M

ASD-B3A-3023-F

ASD-B3A-3023-E

ASD-B3B-3023-L

ECM-B3M-FA1830CS1

ECM-B3M-FA1830DS1

ECM-B3M-FA1830PS1

ECM-B3M-FA1830QS1

ECM-B3M-FA1830RS1

ECM-B3M-FA1830SS1

Medium Inertia

ECM-B3M 1500 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

50W

ASD-B3-0121-L

ASD-B3-0121-M

ASD-B3-0121-F

ASD-B3-0121-E

ASD-B3A-0121-L

ASD-B3A-0121-M

ASD-B3A-0121-F

ASD-B3A-0121-E

ASD-B3B-0121-L

ECM-A3H-CY040FCS1

ECM-A3H-CY040FDS1

ECM-A3H-CY040FPS1

ECM-A3H-CY040FQS1

ECM-A3H-CY040FRS1

ECM-A3H-CY040FSS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

50W

ASD-B3-0121-L

ASD-B3-0121-M

ASD-B3-0121-F

ASD-B3-0121-E

ASD-B3A-0121-L

ASD-B3A-0121-M

ASD-B3A-0121-F

ASD-B3A-0121-E

ASD-B3B-0121-L

ECM-A3H-C1040FCS1

ECM-A3H-C1040FDS1

ECM-A3H-C1040FPS1

ECM-A3H-C1040FQS1

ECM-A3H-C1040FRS1

ECM-A3H-C1040FSS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

50W

ASD-B3-0121-L

ASD-B3-0121-M

ASD-B3-0121-F

ASD-B3-0121-E

ASD-B3A-0121-L

ASD-B3A-0121-M

ASD-B3A-0121-F

ASD-B3A-0121-E

ASD-B3B-0121-L

ECM-A3H-C2040FCS1

ECM-A3H-C2040FDS1

ECM-A3H-C2040FPS1

ECM-A3H-C2040FQS1

ECM-A3H-C2040FRS1

ECM-A3H-C2040FSS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

50W

ASD-B3-0121-L

ASD-B3-0121-M

ASD-B3-0121-F

ASD-B3-0121-E

ASD-B3A-0121-L

ASD-B3A-0121-M

ASD-B3A-0121-F

ASD-B3A-0121-E

ASD-B3B-0121-L

ECM-A3H-CA040FCS1

ECM-A3H-CA040FDS1

ECM-A3H-CA040FPS1

ECM-A3H-CA040FQS1

ECM-A3H-CA040FRS1

ECM-A3H-CA040FSS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-B3-0121-L

ASD-B3-0121-M

ASD-B3-0121-F

ASD-B3-0121-E

ASD-B3A-0121-L

ASD-B3A-0121-M

ASD-B3A-0121-F

ASD-B3A-0121-E

ASD-B3B-0121-L

ECM-A3H-CY0401CS1

ECM-A3H-CY0401DS1

ECM-A3H-CY0401PS1

ECM-A3H-CY0401QS1

ECM-A3H-CY0401RS1

ECM-A3H-CY0401SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-B3-0121-L

ASD-B3-0121-M

ASD-B3-0121-F

ASD-B3-0121-E

ASD-B3A-0121-L

ASD-B3A-0121-M

ASD-B3A-0121-F

ASD-B3A-0121-E

ASD-B3B-0121-L

ECM-A3H-C10401CS1

ECM-A3H-C10401DS1

ECM-A3H-C10401PS1

ECM-A3H-C10401QS1

ECM-A3H-C10401RS1

ECM-A3H-C10401SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-B3-0121-L

ASD-B3-0121-M

ASD-B3-0121-F

ASD-B3-0121-E

ASD-B3A-0121-L

ASD-B3A-0121-M

ASD-B3A-0121-F

ASD-B3A-0121-E

ASD-B3B-0121-L

ECM-A3H-C20401CS1

ECM-A3H-C20401DS1

ECM-A3H-C20401PS1

ECM-A3H-C20401QS1

ECM-A3H-C20401RS1

ECM-A3H-C20401SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-B3-0121-L

ASD-B3-0121-M

ASD-B3-0121-F

ASD-B3-0121-E

ASD-B3A-0121-L

ASD-B3A-0121-M

ASD-B3A-0121-F

ASD-B3A-0121-E

ASD-B3B-0121-L

ECM-A3H-CA0401CS1

ECM-A3H-CA0401DS1

ECM-A3H-CA0401PS1

ECM-A3H-CA0401QS1

ECM-A3H-CA0401RS1

ECM-A3H-CA0401SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-B3-0221-L

ASD-B3-0221-M

ASD-B3-0221-F

ASD-B3-0221-E

ASD-B3A-0221-L

ASD-B3A-0221-M

ASD-B3A-0221-F

ASD-B3A-0221-E

ASD-B3B-0221-L

ECM-A3H-CY0602CS1

ECM-A3H-CY0602DS1

ECM-A3H-CY0602PS1

ECM-A3H-CY0602QS1

ECM-A3H-CY0602RS1

ECM-A3H-CY0602SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-B3-0221-L

ASD-B3-0221-M

ASD-B3-0221-F

ASD-B3-0221-E

ASD-B3A-0221-L

ASD-B3A-0221-M

ASD-B3A-0221-F

ASD-B3A-0221-E

ASD-B3B-0221-L

ECM-A3H-C10602CS1

ECM-A3H-C10602DS1

ECM-A3H-C10602PS1

ECM-A3H-C10602QS1

ECM-A3H-C10602RS1

ECM-A3H-C10602SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-B3-0221-L

ASD-B3-0221-M

ASD-B3-0221-F

ASD-B3-0221-E

ASD-B3A-0221-L

ASD-B3A-0221-M

ASD-B3A-0221-F

ASD-B3A-0221-E

ASD-B3B-0221-L

ECM-A3H-C20602CS1

ECM-A3H-C20602DS1

ECM-A3H-C20602PS1

ECM-A3H-C20602QS1

ECM-A3H-C20602RS1

ECM-A3H-C20602SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-B3-0221-L

ASD-B3-0221-M

ASD-B3-0221-F

ASD-B3-0221-E

ASD-B3A-0221-L

ASD-B3A-0221-M

ASD-B3A-0221-F

ASD-B3A-0221-E

ASD-B3B-0221-L

ECM-A3H-CA0602CS1

ECM-A3H-CA0602DS1

ECM-A3H-CA0602PS1

ECM-A3H-CA0602QS1

ECM-A3H-CA0602RS1

ECM-A3H-CA0602SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-A3H-CY0604CS1

ECM-A3H-CY0604DS1

ECM-A3H-CY0604PS1

ECM-A3H-CY0604QS1

ECM-A3H-CY0604RS1

ECM-A3H-CY0604SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-A3H-C10604CS1

ECM-A3H-C10604DS1

ECM-A3H-C10604PS1

ECM-A3H-C10604QS1

ECM-A3H-C10604RS1

ECM-A3H-C10604SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-A3H-C20604CS1

ECM-A3H-C20604DS1

ECM-A3H-C20604PS1

ECM-A3H-C20604QS1

ECM-A3H-C20604RS1

ECM-A3H-C20604SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-A3H-CA0604CS1

ECM-A3H-CA0604DS1

ECM-A3H-CA0604PS1

ECM-A3H-CA0604QS1

ECM-A3H-CA0604RS1

ECM-A3H-CA0604SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-A3H-CY0804CS1

ECM-A3H-CY0804DS1

ECM-A3H-CY0804PS1

ECM-A3H-CY0804QS1

ECM-A3H-CY0804RS1

ECM-A3H-CY0804SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-A3H-C10804CS1

ECM-A3H-C10804DS1

ECM-A3H-C10804PS1

ECM-A3H-C10804QS1

ECM-A3H-C10804RS1

ECM-A3H-C10804SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-A3H-C20804CS1

ECM-A3H-C20804DS1

ECM-A3H-C20804PS1

ECM-A3H-C20804QS1

ECM-A3H-C20804RS1

ECM-A3H-C20804SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B3-0421-L

ASD-B3-0421-M

ASD-B3-0421-F

ASD-B3-0421-E

ASD-B3A-0421-L

ASD-B3A-0421-M

ASD-B3A-0421-F

ASD-B3A-0421-E

ASD-B3B-0421-L

ECM-A3H-CA0804CS1

ECM-A3H-CA0804DS1

ECM-A3H-CA0804PS1

ECM-A3H-CA0804QS1

ECM-A3H-CA0804RS1

ECM-A3H-CA0804SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-B3-0721-L

ASD-B3-0721-M

ASD-B3-0721-F

ASD-B3-0721-E

ASD-B3A-0721-L

ASD-B3A-0721-M

ASD-B3A-0721-F

ASD-B3A-0721-E

ASD-B3B-0721-L

ECM-A3H-CY0807CS1

ECM-A3H-CY0807DS1

ECM-A3H-CY0807PS1

ECM-A3H-CY0807QS1

ECM-A3H-CY0807RS1

ECM-A3H-CY0807SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-B3-0721-L

ASD-B3-0721-M

ASD-B3-0721-F

ASD-B3-0721-E

ASD-B3A-0721-L

ASD-B3A-0721-M

ASD-B3A-0721-F

ASD-B3A-0721-E

ASD-B3B-0721-L

ECM-A3H-C10807CS1

ECM-A3H-C10807DS1

ECM-A3H-C10807PS1

ECM-A3H-C10807QS1

ECM-A3H-C10807RS1

ECM-A3H-C10807SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-B3-0721-L

ASD-B3-0721-M

ASD-B3-0721-F

ASD-B3-0721-E

ASD-B3A-0721-L

ASD-B3A-0721-M

ASD-B3A-0721-F

ASD-B3A-0721-E

ASD-B3B-0721-L

ECM-A3H-C20807CS1

ECM-A3H-C20807DS1

ECM-A3H-C20807PS1

ECM-A3H-C20807QS1

ECM-A3H-C20807RS1

ECM-A3H-C20807SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-B3-0721-L

ASD-B3-0721-M

ASD-B3-0721-F

ASD-B3-0721-E

ASD-B3A-0721-L

ASD-B3A-0721-M

ASD-B3A-0721-F

ASD-B3A-0721-E

ASD-B3B-0721-L

ECM-A3H-CA0807CS1

ECM-A3H-CA0807DS1

ECM-A3H-CA0807PS1

ECM-A3H-CA0807QS1

ECM-A3H-CA0807RS1

ECM-A3H-CA0807SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm AC Servo Delta ASD-B3 series

Hotline tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Ứng dụng của bộ điều khiển và động cơ AC Servo Delta ASDA-B3

- Các ứng dụng điều khiển chính xác của động cơ AC servo: cánh tay robot, máy in công nghiệp, máy đóng gói, chiết rót, đóng chai, máy in vải, dệt may, máy cắt, máy tạo hình kim loại, máy tiện, điêu khắc, máy CNC, …

Tải về tài liệu kỹ thuật bộ điều khiển servo - động cơ servo Delta ASD-B3 tại đây:
- Catalog giới thiệu AC Servo Delta ASD-B3 
- Hướng dẫn lắp đặt, đấu nối, cài đặt thông số AC Servo Delta ASD-B3 
- Bảng mã báo lỗi AC Servo Delta ASD-B3 - Hướng dẫn kiểm tra và xử lý
 
Hotline tư vấn hỗ trợ: 0985779119

IT - Ebook

1
Bạn cần hỗ trợ?