AC servo Delta ASDA-A3 series

AC servo Delta ASDA-A3 series

Mã sản phẩm:

Bộ điều khiển servo và động cơ servo Delta ASDA-A3 - Dải công suất ASDA-A3 series từ 0.1kW (100W) đến 3kW (3000W), điện áp 220V, 1 pha / 3 pha - Chế...

Share this:

Bộ điều khiển servo và động cơ servo Delta ASDA-A3

- Dải công suất ASDA-A3 series từ 0.1kW (100W) đến 3kW (3000W), điện áp 220V, 1 pha / 3 pha

- Chế độ điều khiển vị trí - Position control mode

- Chế độ điều khiển tốc độ - Speed control mode

- Chế độ điều khiển lực – Torque limitation control mode

Hướng dẫn chọn mã bộ điều khiển AC servo Delta ASD-A3 series

(Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver)

Hướng dẫn chọn mã động cơ AC servo Delta ECM-A3 dùng cho bộ điều khiển servo ASD-A3 series

(Động cơ servo ; AC servo motor)

Hướng dẫn chọn mã động cơ AC servo Delta ECMC dùng cho bộ điều khiển servo ASD-A3 series

(Động cơ servo ; AC servo motor)

Bảng thông số kỹ thuật và hướng dẫn chọn model bộ servo Delta ASD-A3 series

Delta ASD-A3 Servo Drive

(Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver)

Delta ECM Servo Motor

(Động cơ servo ; AC servo motor)

Supply voltage

Nguồn điện

Power

Công suất

(W)

Model Number

Model bộ điều khiển servo

Model Number

Model động cơ servo

Inertia / RPM

Quán tính

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

50W

ASD-A3-0121-L

ASD-A3-0121-M

ASD-A3-0121-F

ASD-A3-0121-E

ECM-A3L-CY040FCS1

ECM-A3L-CY040FDS1

ECM-A3L-CY040FPS1

ECM-A3L-CY040FQS1

ECM-A3L-CY040FRS1

ECM-A3L-CY040FSS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

50W

ASD-A3-0121-L

ASD-A3-0121-M

ASD-A3-0121-F

ASD-A3-0121-E

ECM-A3L-C1040FCS1

ECM-A3L-C1040FDS1

ECM-A3L-C1040FPS1

ECM-A3L-C1040FQS1

ECM-A3L-C1040FRS1

ECM-A3L-C1040FSS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

50W

ASD-A3-0121-L

ASD-A3-0121-M

ASD-A3-0121-F

ASD-A3-0121-E

ECM-A3L-CG040FCS1

ECM-A3L-CG040FDS1

ECM-A3L-CG040FPS1

ECM-A3L-CG040FQS1

ECM-A3L-CG040FRS1

ECM-A3L-CG040FSS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

50W

ASD-A3-0121-L

ASD-A3-0121-M

ASD-A3-0121-F

ASD-A3-0121-E

ECM-A3L-C2040FCS1

ECM-A3L-C2040FDS1

ECM-A3L-C2040FPS1

ECM-A3L-C2040FQS1

ECM-A3L-C2040FRS1

ECM-A3L-C2040FSS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

50W

ASD-A3-0121-L

ASD-A3-0121-M

ASD-A3-0121-F

ASD-A3-0121-E

ECM-A3L-CA040FCS1

ECM-A3L-CA040FDS1

ECM-A3L-CA040FPS1

ECM-A3L-CA040FQS1

ECM-A3L-CA040FRS1

ECM-A3L-CA040FSS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-A3-0121-L

ASD-A3-0121-M

ASD-A3-0121-F

ASD-A3-0121-E

ECM-A3L-CY0401CS1

ECM-A3L-CY0401DS1

ECM-A3L-CY0401PS1

ECM-A3L-CY0401QS1

ECM-A3L-CY0401RS1

ECM-A3L-CY0401SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-A3-0121-L

ASD-A3-0121-M

ASD-A3-0121-F

ASD-A3-0121-E

ECM-A3L-C10401CS1

ECM-A3L-C10401DS1

ECM-A3L-C10401PS1

ECM-A3L-C10401QS1

ECM-A3L-C10401RS1

ECM-A3L-C10401SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-A3-0121-L

ASD-A3-0121-M

ASD-A3-0121-F

ASD-A3-0121-E

ECM-A3L-CG0401CS1

ECM-A3L-CG0401DS1

ECM-A3L-CG0401PS1

ECM-A3L-CG0401QS1

ECM-A3L-CG0401RS1

ECM-A3L-CG0401SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-A3-0121-L

ASD-A3-0121-M

ASD-A3-0121-F

ASD-A3-0121-E

ECM-A3L-C20401CS1

ECM-A3L-C20401DS1

ECM-A3L-C20401PS1

ECM-A3L-C20401QS1

ECM-A3L-C20401RS1

ECM-A3L-C20401SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-A3-0121-L

ASD-A3-0121-M

ASD-A3-0121-F

ASD-A3-0121-E

ECM-A3L-CA0401CS1

ECM-A3L-CA0401DS1

ECM-A3L-CA0401PS1

ECM-A3L-CA0401QS1

ECM-A3L-CA0401RS1

ECM-A3L-CA0401SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-A3-0221-L

ASD-A3-0221-M

ASD-A3-0221-F

ASD-A3-0221-E

ECM-A3L-CY0602CS1

ECM-A3L-CY0602DS1

ECM-A3L-CY0602PS1

ECM-A3L-CY0602QS1

ECM-A3L-CY0602RS1

ECM-A3L-CY0602SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-A3-0221-L

ASD-A3-0221-M

ASD-A3-0221-F

ASD-A3-0221-E

ECM-A3L-C10602CS1

ECM-A3L-C10602DS1

ECM-A3L-C10602PS1

ECM-A3L-C10602QS1

ECM-A3L-C10602RS1

ECM-A3L-C10602SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-A3-0221-L

ASD-A3-0221-M

ASD-A3-0221-F

ASD-A3-0221-E

ECM-A3L-CG0602CS1

ECM-A3L-CG0602DS1

ECM-A3L-CG0602PS1

ECM-A3L-CG0602QS1

ECM-A3L-CG0602RS1

ECM-A3L-CG0602SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-A3-0221-L

ASD-A3-0221-M

ASD-A3-0221-F

ASD-A3-0221-E

ECM-A3L-C20602CS1

ECM-A3L-C20602DS1

ECM-A3L-C20602PS1

ECM-A3L-C20602QS1

ECM-A3L-C20602RS1

ECM-A3L-C20602SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-A3-0221-L

ASD-A3-0221-M

ASD-A3-0221-F

ASD-A3-0221-E

ECM-A3L-CA0602CS1

ECM-A3L-CA0602DS1

ECM-A3L-CA0602PS1

ECM-A3L-CA0602QS1

ECM-A3L-CA0602RS1

ECM-A3L-CA0602SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A3-0421-L

ASD-A3-0421-M

ASD-A3-0421-F

ASD-A3-0421-E

ECM-A3L-CY0604CS1

ECM-A3L-CY0604DS1

ECM-A3L-CY0604PS1

ECM-A3L-CY0604QS1

ECM-A3L-CY0604RS1

ECM-A3L-CY0604SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A3-0421-L

ASD-A3-0421-M

ASD-A3-0421-F

ASD-A3-0421-E

ECM-A3L-C10604CS1

ECM-A3L-C10604DS1

ECM-A3L-C10604PS1

ECM-A3L-C10604QS1

ECM-A3L-C10604RS1

ECM-A3L-C10604SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A3-0421-L

ASD-A3-0421-M

ASD-A3-0421-F

ASD-A3-0421-E

ECM-A3L-CG0604CS1

ECM-A3L-CG0604DS1

ECM-A3L-CG0604PS1

ECM-A3L-CG0604QS1

ECM-A3L-CG0604RS1

ECM-A3L-CG0604SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A3-0421-L

ASD-A3-0421-M

ASD-A3-0421-F

ASD-A3-0421-E

ECM-A3L-C20604CS1

ECM-A3L-C20604DS1

ECM-A3L-C20604PS1

ECM-A3L-C20604QS1

ECM-A3L-C20604RS1

ECM-A3L-C20604SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A3-0421-L

ASD-A3-0421-M

ASD-A3-0421-F

ASD-A3-0421-E

ECM-A3L-CA0604CS1

ECM-A3L-CA0604DS1

ECM-A3L-CA0604PS1

ECM-A3L-CA0604QS1

ECM-A3L-CA0604RS1

ECM-A3L-CA0604SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A3-0421-L

ASD-A3-0421-M

ASD-A3-0421-F

ASD-A3-0421-E

ECM-A3L-CY0804C71

ECM-A3L-CY0804D71

ECM-A3L-CY0804P71

ECM-A3L-CY0804Q71

ECM-A3L-CY0804R71

ECM-A3L-CY0804S71

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A3-0421-L

ASD-A3-0421-M

ASD-A3-0421-F

ASD-A3-0421-E

ECM-A3L-C10804C71

ECM-A3L-C10804D71

ECM-A3L-C10804P71

ECM-A3L-C10804Q71

ECM-A3L-C10804R71

ECM-A3L-C10804S71

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A3-0421-L

ASD-A3-0421-M

ASD-A3-0421-F

ASD-A3-0421-E

ECM-A3L-CG0804C71

ECM-A3L-CG0804D71

ECM-A3L-CG0804P71

ECM-A3L-CG0804Q71

ECM-A3L-CG0804R71

ECM-A3L-CG0804S71

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A3-0421-L

ASD-A3-0421-M

ASD-A3-0421-F

ASD-A3-0421-E

ECM-A3L-C20804C71

ECM-A3L-C20804D71

ECM-A3L-C20804P71

ECM-A3L-C20804Q71

ECM-A3L-C20804R71

ECM-A3L-C20804S71

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A3-0421-L

ASD-A3-0421-M

ASD-A3-0421-F

ASD-A3-0421-E

ECM-A3L-CA0804C71

ECM-A3L-CA0804D71

ECM-A3L-CA0804P71

ECM-A3L-CA0804Q71

ECM-A3L-CA0804R71

ECM-A3L-CA0804S71

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-A3-0721-L

ASD-A3-0721-M

ASD-A3-0721-F

ASD-A3-0721-E

ECM-A3L-CY0807CS1

ECM-A3L-CY0807DS1

ECM-A3L-CY0807PS1

ECM-A3L-CY0807QS1

ECM-A3L-CY0807RS1

ECM-A3L-CY0807SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-A3-0721-L

ASD-A3-0721-M

ASD-A3-0721-F

ASD-A3-0721-E

ECM-A3L-C10807CS1

ECM-A3L-C10807DS1

ECM-A3L-C10807PS1

ECM-A3L-C10807QS1

ECM-A3L-C10807RS1

ECM-A3L-C10807SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-A3-0721-L

ASD-A3-0721-M

ASD-A3-0721-F

ASD-A3-0721-E

ECM-A3L-CG0807CS1

ECM-A3L-CG0807DS1

ECM-A3L-CG0807PS1

ECM-A3L-CG0807QS1

ECM-A3L-CG0807RS1

ECM-A3L-CG0807SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-A3-0721-L

ASD-A3-0721-M

ASD-A3-0721-F

ASD-A3-0721-E

ECM-A3L-C20807CS1

ECM-A3L-C20807DS1

ECM-A3L-C20807PS1

ECM-A3L-C20807QS1

ECM-A3L-C20807RS1

ECM-A3L-C20807SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-A3-0721-L

ASD-A3-0721-M

ASD-A3-0721-F

ASD-A3-0721-E

ECM-A3L-CA0807CS1

ECM-A3L-CA0807DS1

ECM-A3L-CA0807PS1

ECM-A3L-CA0807QS1

ECM-A3L-CA0807RS1

ECM-A3L-CA0807SS1

Low Inertia

ECM-A3L 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1kW

ASD-A3-1021-L

ASD-A3-1021-M

ASD-A3-1021-F

ASD-A3-1021-E

ECMC-CW1010CS

ECMC-CW1010DS

ECMC-CW1010PS

ECMC-CW1010QS

ECMC-CW1010RS

ECMC-CW1010SS

Medium-high Inertia

ECMC-C 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1kW

ASD-A3-1021-L

ASD-A3-1021-M

ASD-A3-1021-F

ASD-A3-1021-E

ECMC-EW1310CS

ECMC-EW1310DS

ECMC-EW1310PS

ECMC-EW1310QS

ECMC-EW1310RS

ECMC-EW1310SS

Medium-high Inertia

ECMC-E 2000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1.5kW

ASD-A3-1521-L

ASD-A3-1521-M

ASD-A3-1521-F

ASD-A3-1521-E

ECMC-EW1315CS

ECMC-EW1315DS

ECMC-EW1315PS

ECMC-EW1315QS

ECMC-EW1315RS

ECMC-EW1315SS

Medium-high Inertia

ECMC-E 2000 r/min

3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-A3-2023-L

ASD-A3-2023-M

ASD-A3-2023-F

ASD-A3-2023-E

ECMC-EW1320CS

ECMC-EW1320DS

ECMC-EW1320PS

ECMC-EW1320QS

ECMC-EW1320RS

ECMC-EW1320SS

Medium-high Inertia

ECMC-E 2000 r/min

3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-A3-2023-L

ASD-A3-2023-M

ASD-A3-2023-F

ASD-A3-2023-E

ECMC-EW1820CS

ECMC-EW1820DS

ECMC-EW1820PS

ECMC-EW1820QS

ECMC-EW1820RS

ECMC-EW1820SS

Medium-high Inertia

ECMC-E 2000 r/min

3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3kW

ASD-A3-3023-L

ASD-A3-3023-M

ASD-A3-3023-F

ASD-A3-3023-E

ECMC-EW1830CS

ECMC-EW1830DS

ECMC-EW1830PS

ECMC-EW1830QS

ECMC-EW1830RS

ECMC-EW1830SS

Medium-high Inertia

ECMC-E 2000 r/min

3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3kW

ASD-A3-3023-L

ASD-A3-3023-M

ASD-A3-3023-F

ASD-A3-3023-E

ECMC-FW1830CS

ECMC-FW1830DS

ECMC-FW1830PS

ECMC-FW1830QS

ECMC-FW1830RS

ECMC-FW1830SS

Medium-high Inertia

ECMC-F 1500 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

50W

ASD-A3-0121-L

ASD-A3-0121-M

ASD-A3-0121-F

ASD-A3-0121-E

ECM-A3H-CY040FCS1

ECM-A3H-CY040FDS1

ECM-A3H-CY040FPS1

ECM-A3H-CY040FQS1

ECM-A3H-CY040FRS1

ECM-A3H-CY040FSS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

50W

ASD-A3-0121-L

ASD-A3-0121-M

ASD-A3-0121-F

ASD-A3-0121-E

ECM-A3H-C1040FCS1

ECM-A3H-C1040FDS1

ECM-A3H-C1040FPS1

ECM-A3H-C1040FQS1

ECM-A3H-C1040FRS1

ECM-A3H-C1040FSS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

50W

ASD-A3-0121-L

ASD-A3-0121-M

ASD-A3-0121-F

ASD-A3-0121-E

ECM-A3H-CG040FCS1

ECM-A3H-CG040FDS1

ECM-A3H-CG040FPS1

ECM-A3H-CG040FQS1

ECM-A3H-CG040FRS1

ECM-A3H-CG040FSS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

50W

ASD-A3-0121-L

ASD-A3-0121-M

ASD-A3-0121-F

ASD-A3-0121-E

ECM-A3H-C2040FCS1

ECM-A3H-C2040FDS1

ECM-A3H-C2040FPS1

ECM-A3H-C2040FQS1

ECM-A3H-C2040FRS1

ECM-A3H-C2040FSS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

50W

ASD-A3-0121-L

ASD-A3-0121-M

ASD-A3-0121-F

ASD-A3-0121-E

ECM-A3H-CA040FCS1

ECM-A3H-CA040FDS1

ECM-A3H-CA040FPS1

ECM-A3H-CA040FQS1

ECM-A3H-CA040FRS1

ECM-A3H-CA040FSS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-A3-0121-L

ASD-A3-0121-M

ASD-A3-0121-F

ASD-A3-0121-E

ECM-A3H-CY0401CS1

ECM-A3H-CY0401DS1

ECM-A3H-CY0401PS1

ECM-A3H-CY0401QS1

ECM-A3H-CY0401RS1

ECM-A3H-CY0401SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-A3-0121-L

ASD-A3-0121-M

ASD-A3-0121-F

ASD-A3-0121-E

ECM-A3H-C10401CS1

ECM-A3H-C10401DS1

ECM-A3H-C10401PS1

ECM-A3H-C10401QS1

ECM-A3H-C10401RS1

ECM-A3H-C10401SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-A3-0121-L

ASD-A3-0121-M

ASD-A3-0121-F

ASD-A3-0121-E

ECM-A3H-CG0401CS1

ECM-A3H-CG0401DS1

ECM-A3H-CG0401PS1

ECM-A3H-CG0401QS1

ECM-A3H-CG0401RS1

ECM-A3H-CG0401SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-A3-0121-L

ASD-A3-0121-M

ASD-A3-0121-F

ASD-A3-0121-E

ECM-A3H-C20401CS1

ECM-A3H-C20401DS1

ECM-A3H-C20401PS1

ECM-A3H-C20401QS1

ECM-A3H-C20401RS1

ECM-A3H-C20401SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-A3-0121-L

ASD-A3-0121-M

ASD-A3-0121-F

ASD-A3-0121-E

ECM-A3H-CA0401CS1

ECM-A3H-CA0401DS1

ECM-A3H-CA0401PS1

ECM-A3H-CA0401QS1

ECM-A3H-CA0401RS1

ECM-A3H-CA0401SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-A3-0221-L

ASD-A3-0221-M

ASD-A3-0221-F

ASD-A3-0221-E

ECM-A3H-CY0401CS1

ECM-A3H-CY0401DS1

ECM-A3H-CY0401PS1

ECM-A3H-CY0401QS1

ECM-A3H-CY0401RS1

ECM-A3H-CY0401SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-A3-0221-L

ASD-A3-0221-M

ASD-A3-0221-F

ASD-A3-0221-E

ECM-A3H-C10602CS1

ECM-A3H-C10602DS1

ECM-A3H-C10602PS1

ECM-A3H-C10602QS1

ECM-A3H-C10602RS1

ECM-A3H-C10602SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-A3-0221-L

ASD-A3-0221-M

ASD-A3-0221-F

ASD-A3-0221-E

ECM-A3H-CG0602CS1

ECM-A3H-CG0602DS1

ECM-A3H-CG0602PS1

ECM-A3H-CG0602QS1

ECM-A3H-CG0602RS1

ECM-A3H-CG0602SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-A3-0221-L

ASD-A3-0221-M

ASD-A3-0221-F

ASD-A3-0221-E

ECM-A3H-C20602CS1

ECM-A3H-C20602DS1

ECM-A3H-C20602PS1

ECM-A3H-C20602QS1

ECM-A3H-C20602RS1

ECM-A3H-C20602SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-A3-0221-L

ASD-A3-0221-M

ASD-A3-0221-F

ASD-A3-0221-E

ECM-A3H-CA0602CS1

ECM-A3H-CA0602DS1

ECM-A3H-CA0602PS1

ECM-A3H-CA0602QS1

ECM-A3H-CA0602RS1

ECM-A3H-CA0602SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A3-0421-L

ASD-A3-0421-M

ASD-A3-0421-F

ASD-A3-0421-E

ECM-A3H-CY0604CS1

ECM-A3H-CY0604DS1

ECM-A3H-CY0604PS1

ECM-A3H-CY0604QS1

ECM-A3H-CY0604RS1

ECM-A3H-CY0604SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A3-0421-L

ASD-A3-0421-M

ASD-A3-0421-F

ASD-A3-0421-E

ECM-A3H-C10604CS1

ECM-A3H-C10604DS1

ECM-A3H-C10604PS1

ECM-A3H-C10604QS1

ECM-A3H-C10604RS1

ECM-A3H-C10604SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A3-0421-L

ASD-A3-0421-M

ASD-A3-0421-F

ASD-A3-0421-E

ECM-A3H-CG0604CS1

ECM-A3H-CG0604DS1

ECM-A3H-CG0604PS1

ECM-A3H-CG0604QS1

ECM-A3H-CG0604RS1

ECM-A3H-CG0604SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A3-0421-L

ASD-A3-0421-M

ASD-A3-0421-F

ASD-A3-0421-E

ECM-A3H-C20604CS1

ECM-A3H-C20604DS1

ECM-A3H-C20604PS1

ECM-A3H-C20604QS1

ECM-A3H-C20604RS1

ECM-A3H-C20604SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A3-0421-L

ASD-A3-0421-M

ASD-A3-0421-F

ASD-A3-0421-E

ECM-A3H-CA0604CS1

ECM-A3H-CA0604DS1

ECM-A3H-CA0604PS1

ECM-A3H-CA0604QS1

ECM-A3H-CA0604RS1

ECM-A3H-CA0604SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A3-0421-L

ASD-A3-0421-M

ASD-A3-0421-F

ASD-A3-0421-E

ECM-A3H-CY0804C71

ECM-A3H-CY0804D71

ECM-A3H-CY0804P71

ECM-A3H-CY0804Q71

ECM-A3H-CY0804R71

ECM-A3H-CY0804S71

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A3-0421-L

ASD-A3-0421-M

ASD-A3-0421-F

ASD-A3-0421-E

ECM-A3H-C10804C71

ECM-A3H-C10804D71

ECM-A3H-C10804P71

ECM-A3H-C10804Q71

ECM-A3H-C10804R71

ECM-A3H-C10804S71

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A3-0421-L

ASD-A3-0421-M

ASD-A3-0421-F

ASD-A3-0421-E

ECM-A3H-CG0804C71

ECM-A3H-CG0804D71

ECM-A3H-CG0804P71

ECM-A3H-CG0804Q71

ECM-A3H-CG0804R71

ECM-A3H-CG0804S71

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A3-0421-L

ASD-A3-0421-M

ASD-A3-0421-F

ASD-A3-0421-E

ECM-A3H-C20804C71

ECM-A3H-C20804D71

ECM-A3H-C20804P71

ECM-A3H-C20804Q71

ECM-A3H-C20804R71

ECM-A3H-C20804S71

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A3-0421-L

ASD-A3-0421-M

ASD-A3-0421-F

ASD-A3-0421-E

ECM-A3H-CA0804C71

ECM-A3H-CA0804D71

ECM-A3H-CA0804P71

ECM-A3H-CA0804Q71

ECM-A3H-CA0804R71

ECM-A3H-CA0804S71

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-A3-0721-L

ASD-A3-0721-M

ASD-A3-0721-F

ASD-A3-0721-E

ECM-A3H-CY0807CS1

ECM-A3H-CY0807DS1

ECM-A3H-CY0807PS1

ECM-A3H-CY0807QS1

ECM-A3H-CY0807RS1

ECM-A3H-CY0807SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-A3-0721-L

ASD-A3-0721-M

ASD-A3-0721-F

ASD-A3-0721-E

ECM-A3H-C10807CS1

ECM-A3H-C10807DS1

ECM-A3H-C10807PS1

ECM-A3H-C10807QS1

ECM-A3H-C10807RS1

ECM-A3H-C10807SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-A3-0721-L

ASD-A3-0721-M

ASD-A3-0721-F

ASD-A3-0721-E

ECM-A3H-CG0807CS1

ECM-A3H-CG0807DS1

ECM-A3H-CG0807PS1

ECM-A3H-CG0807QS1

ECM-A3H-CG0807RS1

ECM-A3H-CG0807SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-A3-0721-L

ASD-A3-0721-M

ASD-A3-0721-F

ASD-A3-0721-E

ECM-A3H-C20807CS1

ECM-A3H-C20807DS1

ECM-A3H-C20807PS1

ECM-A3H-C20807QS1

ECM-A3H-C20807RS1

ECM-A3H-C20807SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-A3-0721-L

ASD-A3-0721-M

ASD-A3-0721-F

ASD-A3-0721-E

ECM-A3H-CA0807CS1

ECM-A3H-CA0807DS1

ECM-A3H-CA0807PS1

ECM-A3H-CA0807QS1

ECM-A3H-CA0807RS1

ECM-A3H-CA0807SS1

High Inertia

ECM-A3H 3000 r/min

1-phase or 3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

850W

ASD-A3-1021-L

ASD-A3-1021-M

ASD-A3-1021-F

ASD-A3-1021-E

ECMC-FW1308CS

ECMC-FW1308DS

ECMC-FW1308PS

ECMC-FW1308QS

ECMC-FW1308RS

ECMC-FW1308SS

High Inertia

ECMC-F 1500 r/min

3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1.3kW

ASD-A3-2023-L

ASD-A3-2023-M

ASD-A3-2023-F

ASD-A3-2023-E

ECMC-FW1313CS

ECMC-FW1313DS

ECMC-FW1313PS

ECMC-FW1313QS

ECMC-FW1313RS

ECMC-FW1313SS

High Inertia

ECMC-F 1500 r/min

3-phases

AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1.8kW

ASD-A3-2023-L

ASD-A3-2023-M

ASD-A3-2023-F

ASD-A3-2023-E

ECMC-FW1318CS

ECMC-FW1318DS

ECMC-FW1318PS

ECMC-FW1318QS

ECMC-FW1318RS

ECMC-FW1318SS

High Inertia

ECMC-F 1500 r/min

 

Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm AC Servo Delta ASD-A3 series

Hotline tư vấn hỗ trợ: 0985779119

 

Ứng dụng của bộ điều khiển và động cơ AC Servo Delta ASDA-A2

- Các ứng dụng điều khiển chính xác của động cơ AC servo: cánh tay robot, máy in công nghiệp, máy đóng gói, chiết rót, đóng chai, máy in vải, dệt may, máy cắt, máy tạo hình kim loại, máy tiện, điêu khắc, máy CNC, …

Tải về tài liệu kỹ thuật bộ điều khiển servo - động cơ servo Delta ASD-A3 tại đây:
- Catalog giới thiệu AC Servo Delta ASD-A3 
- Hướng dẫn lắp đặt, đấu nối, cài đặt thông số AC Servo Delta ASD-A3 
- Bảng mã báo lỗi AC Servo Delta ASD-A3 - Hướng dẫn kiểm tra và xử lý 
 
Hotline tư vấn hỗ trợ: 0985779119

IT - Ebook

1
Bạn cần hỗ trợ?